Jaindhram.com

INTRODUCTION TO THE LORD MAHAVIRA

Chavan Pranat Devlok
Date of conception Aashad Shukla 6
Garbh Sahran Thithi Aashwin Krishna 13
Date of birth Chaitra Shukla 13
Place of birth Ksatriyakundapur
Name Vardhaman, Mahavir, Devarya, Gynatnandan Vir, Sanmati
Varna (Colour) Swarna (Golden)
Identification (Chinha) Lion
Father's name King Siddhartha
Mother's name Trishala Devi
Uncle's name Gantantra Adhyaksh Chetak
Vansha (Race) Eeksahvaku
Gotra Kashyap
Wife's name Yashoda devi
Daughter's name Priyadarshana
Brother's name Nandivardhan
Sister's name Sudharshana
Bachelorhood 30 years
Sharir Praman 7 hath praman
Grihavas Gyan Mati, Shrut, Avidhigyan
Diksha Thithi Margshirsh Krishna 10
Diksha Place Krishtriyakundpur
Diksha Samaya Tap Two days of meditation
Diksha paryay 42 years
Diksha Tree Ashoka Tree
Diksha companions None (Alone)
Period of meditation 12 years, 6 months, 15 days.
First deshna place Jrunbhak gram (among the Gods)
First deshna date Baishak shukla 10
Second deshna date Baishak shukla ekadashmi
Second deshna place Madhyam apapa (pavapuri)
Final deshna place Pavapuri Hastipal king's school
First parna place Kollag sannivesh
First parna giver Behul brahman
Kevalgyan date Baishak shukla 10
Kevalgyan place Near the bank of the river Vriyubaluka
Kevalgyanotpati tap 2 days of fasting
Kevalgyan time Last hour of the day
Tirthothpati Second samvasaran tirht & sangh uthpati
Age 72 years
Gandhar Indrabhuti adi 11 gandhar
Kevalgyani 700
Avadhi gyani 1300
Manha Paryav Gyani 500
vadi 400
Sadhu sampada 14000
Sadhvi sampada 36000
Shravak number 159000
Shravika number 318000
Chaturmas number 42
Date of nirvana Kartik Krishna Amavasya
Place of nirvana Pavapuri (Bihar)
Family of Moksha None (alone)
Antar man 250 years after Lord Pashvarnath Tirthankar's Parinirvana
Mokshasan Paryankasan
Bhaysankhya (after attaining samyaktva) 27 (Naysar ke bhav me Samyaktava attained)
For Tirthankar Gotra  (collection) Aradhana for 20 topics.
Knowledge of past Shrut Study of 11 parts
anm_mudit_kanak.gif (4631 bytes) anuvarti.gif (14505 bytes) anm_tulsee_mahap.gif (4951 bytes)

[ Mahavera Jayanti ] [ Fourteen Auspicious Dreams of Queen Trishla ]

[ Lord Mahavera - An Evaluation ]  [Mahavera and philosphy of his life ]

[ Overview A Introduction  ] [ Amazing fasting of Lord Mahavera ] 

[ 27th Prveious Birth ]    [ Home to Mahavira Page ]